Mediació familiar

Les situacions de conflicte familiar requereixen d'una mirada diferent i centrada en atendre el benestar de totes les parts. Des del programa de mediacions familiars volem donar resposta a aquesta necessitat de les famílies.

Què fem?:
  • Construïm relacions saludables en l’entorn de la família tot millorant les comunicacions i els hàbits essencials de convivència.
  • Ajudem a reduir tensions tot fomentant la cooperació.
  • Treballem amb la família eines de gestió de les relacions entre progenitors/tutors/es legals i fills/es i entre els mateixos progenitors o tutors/es legals
Per a qui?:
  • A qualsevol tipologia de família que convisqui dins la mateixa vivenda: amb menors a càrrec, sense menors a càrrec, amb relacions intergeneracionals entre persones adultes, etc. 
Per a què?:
  • Assumpció de compromisos per part de tots els membre del grup familiar.
  • Creació de noves dinàmiques familiars..
  • Noves eines personals a disposició de la família.
  • Relacions enfortides.